Undoubtedly, Vladimir Karaleev is one of the serious names in European fashion. He was born in Sofia, but lives and works in Berlin, where he shows his collections during Fashion Week.

We met him while he was in Bulgaria, preparing his latest collection, to observe first-hand his work process and talk about fabrics, fashion and free time.

Безспорно, Владимир Каралеев е едно от все по-сериозните имена в европейската мода. Той е роден в София, но живее и работи в Берлин, където показва своите колекции по време на Седмицата на Модата.

Срещнахме се с него, докато беше в България и подготвяше последната си колекция, за да наблюдаваме от първа ръка процеса му на работа и да поговорим за материите, модата и свободното време.