If you’re among the lucky ones who managed to taste the natural art atmosphere of the small Sofia gallery named Octopus, which was open for only two years but created ripples which are still felt now, then you might be interested to meet the engine of this art eco system.

We present to you Tatiana Nedialkova – a modern-day Pippi Longstocking, without the stockings but with freckles and bright curious eyes which shine trough everything that her minds creates like a large transmitting machine.A few days ago Tanya – as her friends call her, presented a unique exhibition comprised of screen prints and installation called “Wild Life” in SKLADA. The reason – “to add extraordinary charm in a beautiful space. I want my work to make people smile. To create stories. To stir.

As much for the viewer as for Tania this is about inventing universes. It’s telling us it’s ok to see the world and the objects that make it up in a new way. It takes us to a place in which we are free to write our own stories and believe our own truths. Through this we create new meanings and new understandings. We see the world through new eyes and maybe even start to understand it with a new heart. It feels as if it is giving something back that we had forgotten we lost. It lets us breathe and leaves us changed. In some way lighter. More silver. More cotton wool.” – says about Tania’s art practice her partner in art and life – Sean.

The 31-year-old artist has a significant experience in changing roles in the film of her life. Officially she graduated from two of the most prestigious colleges in Europe – Dartington College of Arts and Chelsea College of Art and Design. Tanya lives between Sofia and Brighton with temporary but necessary stops in London for urban and cultural dynamics. If you ask who is Tatiana Nedialkova she will answer in the spirit of Pippi Longstocking, “an artist, designer, amateur gardener, easyjet passenger, shop keeper for a limited time, a frequent traveller between London and Sofia, a rare swimmer and an animal keeper.

Ако си сред късметлиите, които успяха да вкусят чистата арт атмосфера на малката софийска галерия Octopus, която живя само две години, но пък създаде вибрации, които захранват и досега почитателите на изкуството и живота, значи ще ти е интересно да видиш двигателят на тази арт еко система.

Представяме ти Татяна Недялкова – едно модерна Пипи, която няма дълго чорапче, но има лунички и любопитни светли очи, през които преминава всичко онова, което като голям трансмитиращ компютър излъчва блясъкът на чистия й ум. Преди няколко дни Таня, както я наричат приятелите й, представи своята авторска компилация от принтове дигитален печат и скулптура-инсталация, наречена Wild Life в Склада. Причината – „за добавя необикновен чар в едно красиво пространство. Искам работите ми да усмихват. Да намират отражение във всеки. Да създават истории. Да раздвижват. Да доминират и да разсейват.И за Таня, и за посетителите на „Склада“ това бе невероятен шанс да изобретят свои собствени реалности. Защото това, което губим в съвременния свят, е именно тази човешка способност да бъдем създателите на собствените си светове и реалности. Мисля че креативният характер на човешката природа – да вижда и да открива света по нов начин, с нов поглед и дори с ново сърце, ни превръща в необикновени герои на ежедневието!“, така пък разкрива артистичният свят на Таня нейният партньор в изкуството и в живота – Шон.

31-годишната художничка има сериозен опит в смяната на роли във филма на живота си. Официално завършва два от най-престижните колежи в Европа – Darlington College of Art и Chelsea College of Arts and Design, живее между София и Брайтън с временни, но необходими спирки в Лондон заради градската и културна динамика. Но, ако я попитате коя е Татяна Недялкова, ще отговори в духа на Пипи-дългото чорапче: „художник, дизайнер, любител градинар, EasyJet пътник, магазинер за кратко, човек осъществяващ редовно пътуването лондон – софия в късен час, рядък плувец и аматьор животновъд.