We did a short video interview with six of the best Ivet Fashion models — Christina Mileva, Luiza Grigorova, Ginka Lazarova, Evelina Toteva, Mihaela Borislavova and Hristina Veskova.

We ask them nicely about the best memories of their lives, the future and their best character traits. Not a word about men and sex.

Направихме кратко видео интервю с шест от най-добрите модели на Ivet Fashion — Кристина Милева, Луиза Григорова, Гинка Лазарова, Евелина Тотева, Михаела Бориславова и Христина Вескова.

Разпитваме ги кротко за най-хубавите случки в живота им, бъдещето и силните черти в характера. Нито дума за мъже и секс.