Хялти Карлсон и Ян Вилкер се срещат по време на стажа си при Стефан Загмайстер. За късмет тогава Загмайстер си взима една свободна година и те решават да стартират собствено студио за дизайн в Ню Йорк, наречено Karlssonwilker.

По произход Ян и Хялти са съответно от Германия и Исландия, а в бранша те се славят със своята любознателност към нови подходи в графичния дизайн и със смелите си и визуални решения. Списъкът им с клиенти включва Nintendo, Warner Bros, Puma и Mini Cooper, а за Time Magazine правят корица и слагат своя снимка на нея с текстa: “Тези двамата са автори на корицата”.

Успяхме да проведем един дълъг разговор с Ян Вилкер малко преди лекцията му на форума на тазгодишния One Design Week. Научихме как започва всичко за него, какво го вдъхновява, какви са проблемите в дизайна днес и още — по-долу.

Можеш да го видиш на живо на самия форум на 27 юни, от 19:30 часа или да посетиш изложбата му “Karlsson & Wilker в плакати” в Кино Космос (ул. “Гладстон” 48, Пловдив), между 26 и 28 юни.

Hjalti Karlsson and Jan Wilker met while interning for Stefan Sagmeister. Luckily for them, it was the year when Sagmeister took a long leave and they decided to launch their own design studio in New York called Karlssonwilker.

Jan and Hjalti hail from Germany and Iceland, respectively, and the design world applauds them for their curiosity towards novel approaches to graphic design and for their bold and visually stunning solutions. Their clients list includes companies such as Nintendo, Warner Bros, PUMA, MINI Cooper, and for Time Magazine they did a cover featuring a tiny picture of themselves saying: “This cover was made by these guys”.

We had the chance to have a long talk with Jan Vilker shortly before his lecture at the forum of this year’s One Design Week. We learned how it all began for him, what inspires him, what are the problems he encounters and more.

You can see him live at the One Design Week forum on June 27 at 19:30, or visit his exhibition “Karlsson & Wilker in Posters” at Kino Cosmos (48 Gladstone St., Plovdiv) between June 26-28.

Jan Wilker

Разкажи ни за живота си преди Ню Йорк. Как започна да се интересуваш от графичен дизайн?

Израснал съм в Улм, в южната част на Германия. Веднага след гимназията, по времето, когато започнах 15-месечната си държавна служба, заедно с един мой приятел открих офис за идеи (студио за “всичко творческо и странно”). Купихме си телефон и факс машина и се срещахме всеки ден, за да измисляме неща за вършене. Организирахме концерти, културни събития, рисувахме плакати, управлявахме музиканти, съвместно с архитект Ричард Майер и група деца изградихме голям закрит скейт парк, писахме радиопиеси, правихме визуална идентичност, създадохме временен фитнес атракционен парк — като цяло усилено участвахме в културната сцена на Улм. Почти по същото време основах лейбъл за сърф екипировка с други двама приятели, където правих целия дизайн (заедно закупихме Apple компютър през 1993 година). Бях планирал да изучавам архитектура, което и направих няколко години по-късно, само за да разбера, че не е това, с което исках да се занимавам. В крайна сметка преминах към графичния дизайн в Държавната академия за изящни изкуства, Щутгарт, където завърших през 2001.

Ти си роден в Германия, а Карлсон е от Исландия. Какви възможности видяхте в САЩ, които липсваха в Европа? Това ли е причината да основете Karlssonwilker в Ню Йорк?

Това беше щастлива случайност. Стажувах при Стефан Загмайстер в нюйоркското му студио през 1999 година. По време на престоя ми там, Стефан съобщи на своя персонал (който бяхме само аз и дизайнерът Хялти Карлсон), че скоро ще излезе в дългосрочен отпуск. Тримата се разбирахме много добре. Хялти и аз осъзнахме, че скоро трябваше да си намерим нещо ново. Беше съвсем естествено и дори логично към момента, че Хялти и аз трябваше да направим студио заедно. Временното оттегляне на Стефан от работата ни даде смелостта да тръгнем сами по пътя си. Това и направихме. Хялти и аз се познавахме единствено от работата в студиото — само веднъж бяхме навън за по напитка през трите месеца, в които стажувах. Но почувствахме, че взимаме правилно решение, а и нямаше какво да губим. И двамата бяхме отворени и готови за това. Също така бяхме изключително безгрижни, тъй като малко преди да отворим Karlssonwilker и двамата се влюбихме (а в момента и двамата имаме брак с приятелките си по онова време). Бяхме изпълнени с енергия и безкрайно оптимистични.

Никога не съм имал план да започна студио в Ню Йорк, но някак си се случи така или иначе.

А относно разликата във възможностите между Ню Йорк и Европа — професионалният ми път в САЩ нито беше умишлен, нито стратегически планиран. Нямах никаква идея, че нещата ще ми се случат по този начин.

Tell us about your life before New York. How did you get interested in graphic design?

I grew up in Ulm, in the south of Germany. Right after highschool, at the time when I started my 15 months of civil service, I started an office for ideas (“studio for everything creative and strange”), together with a friend of mine. We bought a phone and a fax machine and met every day to come up with things to do. We organized concerts, cultural events, created posters, managed musicians, collaborated with Architect Richard Meier, led a group of kids to build a big indoor skate park, wrote radio plays, designed visual identities, created a temporary fitness entertainment park, and generally where very involved in the cultural scene in Ulm. Around the same time, I also started a little surf gear label with two other friends, where I was designing everything (together we bought an apple computer in 1993). I had planned on studying architecture, which I did couple years later, only to find out the it wasn’t what I hoped for. I eventually switched to graphic design at the State Academy of Fine Arts, Stuttgart, where I graduated from in 2001.

You were born in Germany, and Karlsson is from Iceland. What were the opportunities you saw in the US that didn’t exist in Europe? This would probably be the reason you founded Karlssonwilker in New York?

This was all a lucky coincidence. I did an internship with Stefan Sagmeister in his New York studio in 1999. During my stay, Stefan announced to his staff (just myself and designer Hjalti Karlsson) that he would soon be going on a sabbatical. The three of got along very well. Now Hjalti and I knew he would need to look for something new. It felt quite natural and even logical at the time that Hjalti and I would start a studio together. Stefan’s sabbatical gave us the kick to go on our own. And that’s what we did. Hjalti and I only know each other form working the studio, having gone out for a drink only once in the three months that I was there, but it felt right and we had nothing to lose. We were both open and ready for it. Also, we didn’t have a care in the world, since both of us had fallen in love shortly before we opened Karlssonwilker (both of us are now married to them, respectively). We were full of energy and endlessly optimistic.

I never had a plan to start a studio in NYC, but somehow it happened anyway.

And about a difference in opportunities regarding your question, New York was not premeditated or strategically planned therefore I wasn’t concerned nor aware of that back then.

Студиото Karlssonwilker в Ню Йорк

Студиото Karlssonwilker в Ню Йорк

Студиото Karlssonwilker в Ню Йорк

Студиото Karlssonwilker в Ню Йорк

Студиото Karlssonwilker в Ню Йорк

Студиото Karlssonwilker в Ню Йорк

Можеш ли да си представиш каква би била работата ти ако студиото беше основано в Германия? Особено имайки предвид факта, че Улм е град със солидна история в дизайна.

Преди 15-20 години немският графичен дизайн все още беше доста “класически” — не много игрив, не съвсем безгрижен, с много силни основи в типографско отношение. Тук, в САЩ, графичният дизайн е задвижен от забавлението. Той е бърз и краткотраен, с гръм и трясък. Германия и до днес все още се повече се насочва към систематичните подходи и дългосрочните концептуални решения. Така че, да, мисля, че нашата работа щеше да е доста по-различна ако изобщо можехме да си намерим работа и да оцелеем след първата ни година.

От забавна гледна точка, за мен, като човек от Улм, е важно да работя в тази изпълнена с развлечения, повърхност, любов към забавленията и рисковете страна САЩ. Дава ми различен поглед върху нея и социално-политическа алтернатива в мисловно отношение. Щастлив съм, че съм бил и в двата свята, по средата на Атлантическия океан, между Стария и Новия свят — това е едно добро място, на което мога да бъда засега.

Какъв опит ти даде познанството със Стефан Загмайстер?

От него научихме, че дизайн студио от 2 и половина души може да създаде великолепна работа за съответните клиенти. Стефан успя да го направи във времената, в които по-голямото се считаше за по-добро. Той е ролеви модел, дори в много други отношения. Страхотен човек.

Има голямо разнообразие в клиентите и проектите, които имате. Каква е тайната ви за разнообразието на различните ви работи?

Няма тайна наистина. От много ранен етап имахме късмет, че хората ни се довериха проекти/неща, които не бяхме вършили преди. Те ни казваха, че им харесва мисленето ни и подходът към нещата и че те могат да си представят как прилагаме нашата визия към техните проекти. Ето защо работихме с много ентусиазъм. Това за мен прави Ню Йорк специален — любопитството, интереса, непредубедеността на клиентите. Например когато MTV ни помоли да работим по крос-платформения си брандинг, което после стана The Orb, ние нямахме нито една анимация в портфолиото си. Все още намирам за невероятен фактът, че те се съгласиха да работят с нас по този проект.

Can you imagine what your work would be like if the studio was founded in Germany. Especially given the fact that Ulm is a city with solid design history.

15–20 years ago, German graphic design was still quite “classical”, meaning not yet playful and not quite lighthearted, with the typographic basics being very strong. Here in the U.S., graphic design is entertainment driven, quick and short-lived, with a bang. Germany to this day still seeks to be more about systematic approaches and long term conceptual solutions. So, yes, I think our work would have been quite different, if we would have even gotten any jobs and survived our first year.

In a funny way, Ulm is important of me working here in this entertainment, superficial, fun-loving, risk-taking USA, in that it gives me a different take on it, a socio-political minded alternative, which helps question the status-quo and open up new perspectives. I am happy to have been exposed to both worlds, and being in the middle of the Atlantic ocean, between the Old and the New World, is a good place to be for now.

What did the experience with Stefan Sagmeister give you?

It gave us first hand knowledge that a 2 and a half people design studio can do great work for relevant clients. Stefan did it during a time when bigger was deemed better. He was the role model, and in a lot more ways than this. And he’s a awesome guy.

There’s a big variety in the nature of clients and projects you have. What is your secret to diversity of your individual works?

No secret really. Very early on we were lucky that people trusted us to work on projects/things we hadn’t done before. They would tell us they liked our thinking and approach to things and they could somehow envision us applying our way of doing things to their project, and then we all did it with enthusiasm. That to me is special to New York, the curious, interested, open mindedness of clients. For example, when MTV asked us to work on their cross-platform branding, which became The Orb, we had not a single animation piece in our portfolio. I still find it amazing that they worked with us on this project.

MTV-01
MTV-02
MTV-03
MTV-04

Какво е било най-голямото предизвикателство в работата ви досега?

Винаги последната. Тази, с която се занимаваме най-много или която сме на път да завършим. След това, с течение на времето, гледайки назад, забравяме отрицателните спомени и помним единствено положителните. Странно.

Как направи първия си долар?

За нещо, свързано с дизайн — направих първата си германска марка в Улм, беше проект за местна банда. Първият ми щатски долар, вече като дизайнер с образование, направих в Karlssonwilker разбира се. Работих върху CD опаковки за Pat Metheny, което е и първият ни проект в Karlssonwilker.

Освен графичен дизайн, какви други страсти имаш?

Тенис, кунг-фу, готвене, организиране на партита и вечери, четене, караоке.

What was you most challenging work so far?

Always the latest, the one we are in the most of, or are just about to complete. Then, over time, looking back, we forget the negative and only the positive, easy parts remain. Strange.

How did you make your first dollar?

For something I designed, I made my first “Deutsch Mark” in Ulm, designing for a local band. My first US dollar as a graduated designer, I made at Karlssonwilker of course, working on a CD packaging for Pat Metheny, our first ever project at Karlssonwilker.

Besides graphic design, what other passions do you have?

Tennis, Kung Fu, cooking, hosting parties & dinners, reading, karaoke.

“Дизайнът — това е разговор с клиента или със самите себе си. Ако не умеем да правим компромиси, то това означава, че нямаме желание да слушаме и да се учим.”

Правиш ли компромиси с работата си?

Правя, да. Аз/ние винаги правим компромис по някакъв начин. Всъщност не смятам, че в това има нещо лошо. Дизайнът — това е разговор с клиента или със самите себе си. Ако не умеем да правим компромиси, то това означава, че нямаме желание да слушаме и да се учим.

Когато дизайнерите говорят за “компромиси”, те по-скоро имат предвид “компрометиране надолу”. Смятат, че стоят нависоко, а другата страна се намира на ниска земя. Всъщност доста често се оказва, че клиентът просто очаква нещо по-добро/по-бързо/по-хитро, а това никак не означава, че компромиса би направил проекта по-лош.

Do you compromise with your work?

I do compromise. Yes. And in a way, I/we always compromise. I don’t think it’s a bad thing actually. Design is a conversation, with the client, and/or with ourselves. If we wouldn’t compromise, that would mean we wouldn’t listen, wouldn’t learn.

When designers talk about “Compromising”, what they mean is “compromising down”, that they have the high ground, and the other side the low ground—but it actually happens quite a lot that the client expects soemthing higher/better/faster/smarter, and that means that if compromising makes the project better, not worse.

John Hollenbeck

John Hollenbeck

z33—1% Water & Our Future

z33—1% Water & Our Future

LOKSINS

LOKSINS

MINI: Fashion Series

MINI: Fashion Series

Stone Street Tavern

Stone Street Tavern

Wolf-Gordon: NeoCon & Ad Campaign, 2013

Wolf-Gordon: NeoCon & Ad Campaign, 2013

LYNfabrikken: The Box

LYNfabrikken: The Box

Kriztal

Kriztal

Опиши проект, с който никога не би се захванал?

В миналото ми бяха нужни доста рационализации, за да се убедя, че трябва да направя нещо. Винаги е лесно да се каже, че никога няма да направя това или онова, но тези общи твърдения не означават нищо. Това са отделни случаи и нещата и контекстите им се променят с времето. Обикновено аз съм отворен за всичко — изслушвам и след това решавам.

Лично теб какви неща те разсейват най-много? Как успяваш да останеш фокусиран по време на работа?

Email-ите (не съм във Facebook или други социални мрежи). Не съм много добър в това да остана фокусиран за дълго време.

Какъв е най-големият проблем в дизайна и рекламният бизнес в момента?

Хората в него.

Имаш ли време да се наслаждаваш на крайните си резултати? Или обикновено незабавно превключваш от един проект към друг?

Много бързо забравяме и бързо преминаваме към следващото “предизвикателство”.

Describe a project you wouldn’t agree to do?

In the past, I came up with many rationalizations to convince myself to do something. It’s always easy to say that I would never do this or that, but these broad statements mean nothing. It’s case by case, and things and contexts change over time. As a default, I’m open to anything, then I listen, then I decide.

What are the distractions you personally most often face? How do you manage to stay focused while working?

Email (I’m not on Facebook or anything). I don’t manage well to stay focused.

What is the biggest problem in design and advertising business at the moment?

The people in it.

Do you have time to enjoy your final results, or you usually immediately switch from one project to another?

We very quickly forget and go on to the next “challenge”.